Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Smluvní podmínky

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SOUKROMÝ SEKTOR SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 8. 2020

Všeobecné obchodní společnosti pro soukromý sektor REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ: CZ27427170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111792 pro nabízení a prodej služeb (dále jen „produkt“ či „služba“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ: CZ27427170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111792 (dále jen „obchodní podmínky“, resp. „prodávající“ či „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem na straně jedné a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ či „klient“) na straně druhé.
 2. Obchodní podmínky dále podrobně upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem (dále jen „Smlouva“) a další související právní vztahy. Předmětem těchto obchodních podmínek je dále zejména úprava podmínek, za kterých bude poskytovatel pro klienta zajišťovat prezentaci, reklamu či poskytovat další služby a dále též úprava rozsahu a způsobu poskytování těchto služeb klientovi.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.
 4. Ustanovení či ujednání odlišná od těchto obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat výlučně ve Smlouvě. Odlišná ujednání smluvních stran obsažená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a mají rovněž přednost před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů. Rovněž ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.
 5. Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo, místo podnikání nebo bydliště klienta. Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
 6. Znění těchto obchodních podmínek může poskytovatel čas od času měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s klientem a za jeho trvání. Při trvání Smlouvy se její součástí stávají obchodní podmínky v případně změněné podobě, aniž by bylo nutné, aby s takovýmto novým zněním obchodních podmínek klient vyslovil svůj výslovný souhlas.

OSOBY OPRÁVĚNÉ ZASTUPOVAT POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatele jsou oprávněny zastupovat při sjednávání a uzavírání Smlouvy výhradně osoby, které jsou k tomu pověřeny jednatelem společnosti. Těmito osobami jsou na straně poskytovatele výhradně osoby na těchto pozicích: (i) jednatel či jednatelé poskytovatele, (ii) zástupkyně či zástupci poskytovatele a (iii) vedoucí obchodu. Ostatní zaměstnanci poskytovatele či jiné osoby spolupracující s poskytovatelem nemají právo sjednávat ani uzavírat či měnit anebo ukončovat smluvní vztahy v zastoupení poskytovatele, které jsou pro poskytovatele závazné, a tudíž nelze na ně brát zřetel.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Spočívají-li služby poskytovatele v zajištění prezentace či reklamy pro klienta, poskytovatel se zavazuje zajistit prezentaci a reklamu klienta a další služby pro klienta dle rozsahu sjednaného na základě Smlouvy učiněné ve formě písemné dohody či smlouvy, písemné objednávky, písemného přehledu služeb apod. Písemná forma Smlouvy se vyžaduje vždy, přičemž na jakékoliv dohody uzavírané mezi smluvními stranami ústně nebude brán zřetel a jejich plnění nelze vymáhat právní cestou.
 2. Klient se zavazuje, že poskytne či zajistí součinnost vedoucí k řádnému odevzdání podkladů pro poskytnutí služby poskytovatelem, tj. zejména včasné předání a/nebo dopravu prezentačních a reklamních materiálů, reklamních panelů, svého loga apod. (dále jen „Materiály klienta“) na místo konání akce či jinam dle instrukcí poskytovatele, a to vždy nejméně 5 pracovních dní před datem konání příslušné akce. V případě, že tak klient neučiní a Materiály klienta poskytovateli včas nepředá, nevzniká klientovi nárok na jakoukoliv reklamaci poskytnuté služby, a to v důsledku porušení povinnosti součinnosti. Poskytovatel má právo pověřit třetí osobu či subjekt k převzetí Materiálů klienta. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že po uzavření Smlouvy mu bude zaslán „Manuál pro partnery 2015“, který obsahuje podrobné další pokyny a instrukce poskytovatele ohledně poskytování součinnosti a předávání Materiálů klienta, přičemž klient výslovně uvádí a zavazuje se, že se jimi bude řídit.
 3. Klient si je zcela vědom rozsahu poskytované služby dle zpřesnění v příslušném „Přehledu služeb“, a to především časového prostoru pro proslov, pro ústní prezentaci klienta na akci, přičemž si je dále vědom a souhlasí s tím, že v případě přesahu vymezeného času může být kdykoliv přerušen moderátorem příslušné akce. Dodržování vymezeného časového rámce pro prezentaci je v zájmu všech klientů, partnerů, objednatelů a v zájmu poskytovatele, aby mohl zajistit všem partnerům a účastníkům akcí služby na požadované úrovni. Dále si je klient vědom a výslovně souhlasí s tím, že pokud neuposlechne pokyny moderátora akce, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (bez DPH), a to za každou započatou minutu ústní prezentace nad rámec smluvené délky ve Smlouvě. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku, které mu vznikly porušením této povinnosti klienta, např. zásahem práv do dohod s třetími stranami, tzn. především s dalšími klienty a partnery.
 4. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nabízet (dále poskytovat) služby třetím osobám (zejména tzv. citace klienta/společnosti) a tedy zejména nesmí prezentovat jakýkoliv třetí subjekt, osobu či produkty jiných subjektů na svém stánku, u stolku, či při ústní prezentaci v programu akce, v tiskovinách či reklamních předmětech jakýmkoliv způsobem souvisejících s akcí atd. V případě, že klient poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z částky sjednané jako odměna poskytovatele ve Smlouvě a současně poskytovatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku v plné výši, které mu vznikly porušením příslušné povinnosti klienta.
 5. Pořadí proslovů, ústních prezentací jednotlivých klientů je určováno vždy poskytovatelem, a to zpravidla chronologicky dle data uzavření Smlouvy (případně dle doručení objednávky), popřípadě na základě specifického vzájemného písemného ujednání mezi smluvními stranami obsaženého ve Smlouvě. Ústní prezentace klienta či proslovy jsou řazeny zásadně mezi odborné přednášky řečníků na konferencích, setkání či jiné akci poskytovatele, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. V případě, že je s klientem ve Smlouvě sjednána spolupráce v rámci odborné části programu akce, je klient (či jím pověřený zástupce, řečník) povinen držet se výlučně odborného výkladu a vyvarovat se komerčních sdělení, které mohou být součástí pouze komerční prezentace klienta v části programu akce k tomuto účelu vyhrazenému. V případě, že klient poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100% z částky sjednané jako odměna poskytovatele ve Smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení, a současně poskytovatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku v plné výši, které mu vznikly porušením příslušné povinnosti klienta.
 6. Velikost stánku či jakéhokoliv jiného stacionárního či přenosného zařízení klienta v rámci akcí poskytovatele musí být součástí Smlouvy – tedy součástí vzájemné písemné dohody mezi klientem a poskytovatelem a musí být udána v metrech ve formátu: m x m (m2). Klient souhlasí s tím a bere na vědomí, že přesné umístění prostoru pro prezentaci (stánek) v sále, přísálí apod. (dále jen „Umístění stánku klienta“) je v rámci každé příslušné akce plně v rozhodovací kompetenci poskytovatele, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno něco jiného (např. v rámci balíčku služby „Generální klient“). Umístění stánku klienta se řídí zájmem na zjištění co možná nejvyšší úrovně příslušné akce, zájmem na jejím hladkém a bezproblémovém průběhu a rovněž i právy všech ostatních partnerů a klientů poskytovatele, dále prostorovým uspořádám přísálí a taktéž komfortem účastníků akcí, prostorovými nároky na zajištění občerstvení apod. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud nebude respektovat shora uvedené povinnosti vztahující se k Umístění stánku klienta, může být z akce poskytovatelem anebo jím pověřenou osobou vykázán, přičemž mu v důsledku porušení takovéto povinnosti nevznikne nárok na vrácení zaplacené odměny ani jejím poměrné části, případně, nebyla-li odměna uhrazena, nezbavuje se tím žádné ze svých smluvních povinností odměnu poskytovateli zaplatit. V případě, že klient poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (bez DPH) za každý započatý m2 rozměru stánku na příslušné akci poskytovatele nad rámec ujednání stran o celkových rozměrech stánku obsaženého ve Smlouvě, resp. zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (bez DPH) za každé porušení povinnosti v tomto odstavci obchodních podmínek. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku v plné výši, které mu vznikly porušením příslušné povinnosti klienta.
 7. Otázky do zpětné vazby, které jsou součástí služeb poskytovaných v rámci některých příslušných balíčků služeb (např. „Generální klient, resp. „Hlavní klient“ apod.), musí být poskytovateli klientem zaslány nejpozději společně s Materiály klienta. Otázky do zpětné vazby vždy podléhají co do rozsahu, konkrétní textace a formy konečnému schválení poskytovatelem, aby byla dodržena práva třetích stran, ostatních partnerů a klientů poskytovatele a rozsahu stránky A4 a jejích parametrů (velikosti písma), která je součástí „Sborníku“ předávaného účastníkům příslušných akcí.
 8. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že akce pořádané poskytovatelem jsou formální, společenské, na které je přístup jejím účastníkům, klientům a partnerům povolen výlučně v odpovídajícím společenském oděvu a klient se zavazuje, že všechny osoby, které se budou za klienta či s jeho vědomím příslušné akce účastnit, budou mít na akci příslušný odpovídající společenský oděv (tj. v případě mužů sako, společenské kalhoty a kravatu, v případě žen kostým či společenské šaty apod.), dále tyto osoby nesmí být v podnapilém stavu, budou dodržovat dobré mravy a základy slušného, společenského chování a korektního vystupování, tzn. zejména nebudou obtěžovat okolí, hosty, ostatní klienty či zaměstnance poskytovatele neslušným, nekorektním či nespolečenským chováním. Za chování osob zastupujících klienta či účastnících se akce poskytovatele s vědomím klienta nese klient plnou odpovědnost. Klient bere dále na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud kterákoliv z osob, která se bude příslušné akce za klienta či s jeho vědomím účastnit, poruší povinnosti uvedené shora v tomto odstavci obchodních podmínek, může být tato osoba či klient z akce poskytovatelem anebo jím pověřenou osobou vykázán, přičemž mu v důsledku porušení takovéto povinnosti nevznikne nárok na vrácení zaplacené odměny ani její poměrné části, případně, nebyla-li odměna uhrazena, nezbavuje se tím klient žádné ze svých smluvních povinností odměnu poskytovateli zaplatit. V případě, že klient poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci obchodních podmínek, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky sjednané jako odměna poskytovatele ve Smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení, a současně poskytovatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku v plné výši, které mu vznikly porušením příslušné povinnosti klienta.
 9. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel nehradí náklady na dopravu Materiálů klienta na místo konání akce ani jiné další náklady spojené s přípravou reklamních předmětů, s jejich tiskem, výrobou, či distribucí, pokud není ve Smlouvě smluvními stranami výslovně stanoveno něco jiného.
 10. Klient bere rovněž na vědomí, že v případě, kdy dle Smlouvy či nabídky obdržel či má obdržet zdarma určitý počet volných lístků (vstupenek) na příslušnou akci pořádanou poskytovatelem (dále jen „Volné vstupenky“), tyto Volné vstupenky může využít dle své volby pro své zaměstnance, spolupracující osoby, klienty či obchodní partnery. Každá z těchto osob musí mít v případě své účasti na akci poskytovatele svou vlastní Volnou vstupenku. V případě, že příslušná osoba nebude mít u sebe Volnou vstupenku na příslušnou akci poskytovatele, je klient povinen (je-li tato osoba na akci s jeho souhlasem či srozuměním) uhradit za každou osobu přítomnou na akci poskytovateli částku 1.000,- Kč (bez DPH).
 11. Vlastní leták, dotazník, klient / partner si je vědom, že rozdávání či jiná forma distribuce vlastního dotazníku, zpětné vazby je zakázána, resp. je tato výsada umožněna výhradně „Generálnímu klientovi / partnerovi. Za porušení této povinnosti se klient zavazuje uhradit poskytovali smluvní pokutu ve výši 100% z částky sjednané jako odměna poskytovatele ve Smlouvě.

CENA SLUŽEB (ODMĚNA) A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena služeb či jiných produktů – tedy odměna poskytovatele (dále jen „Odměna“) se mezi smluvními stranami sjednává zásadně ve Smlouvě, přičemž není-li u Odměny uvedeno něco jiného, má se zato, že je stanovena bez příslušné daně z přidané hodnoty, která se k Odměně připočte ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Odměnu lze stanovit a její výši případně měnit výhradně písemnou formou.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu v době splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře), která mu bude poskytovatelem zaslána na určenou adresu (zpravidla sídlo společnosti klienta/místo bydliště či místo podnikání klienta), a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 115-4359660257/0100 vedený u Komerční banky a.s. Zaplacením Odměny se rozumí připsání příslušné sjednané částky v plné výši na účet poskytovatele z účtu klienta (donosný dluh). V případě, že bude klient v prodlení s úhradou Odměny nebo jakékoliv její části, zavazuje se uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení, a dále zákonné úroky z prodlení, jejichž výše se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude v prodlení s úhradou Odměny nebo jakékoliv její části déle jak 90 dní, má poskytovatel právo využít služeb třetích stran pro zajištění svých pohledávek u klienta, klient se dále v takovém případě zavazuje uhradit Odměnu poskytovateli včetně případných nákladů na její vymáhání včetně provize třetích stran, nákladů na právní zastoupení a včetně smluvní pokuty a úroků z prodlení. Dále má Poskytovatel v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy či na její výpověď.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je klientovi poskytována a zaručena v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Uzavřením Smlouvy, resp. podpisem těchto obchodních podmínek uděluje klient poskytovateli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených poskytovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy za účelem realizace práv a povinností ze Smlouvy, za účelem uplatnění veškerých nároků poskytovatele ze Smlouvy, jakož i za účelem zpracování účetních dokladů, a to vše po dobu neurčitou, případně do doby písemného vyjádření nesouhlasu klienta s takovým nakládáním s jeho osobními údaji doručeným poskytovateli písemným oznámením či elektronicky dle těchto obchodních podmínek. Pod pojmem zpracování osobních údajů dle Smlouvy se rozumí příslušná definice zpracování osobních údajů upravená v ZOOÚ. Klient tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem a že byl poskytovatelem poučen o tom, že tento souhlas může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele či elektronicky na e-mailovou adresu poskytovatele. V souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ má klient právo především na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená zejména v § 21 ZOOÚ.
 3. Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení případného uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány zásadně v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje poskytovateli poskytl, tj. zejména v rozsahu vytváření objednávky či Smlouvy a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován.
 4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen své osobní údaje v komunikaci s poskytovatelem uvádět vždy správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se v této souvislosti může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu klienta.
 11. Klient souhlasí se zveřejněním osobních údajů v plném rozsahu.

DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto či ve Smlouvě stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 2. Zpráva je doručena:
  - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty příjemce; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poruší-li klient jakoukoliv svou povinnost stanovenou ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách, poskytovatel jej může vyzvat, aby porušení v přiměřené lhůtě odstranil a zjednal nápravu (dále jen „První výzva“). Pakliže klient po doručení První výzvy porušení povinnosti nenapraví či poruší obdobou či jinou svou povinnost, poskytovatel jej může vyzvat, aby ve lhůtě 10 dnů porušení odstranil a zjednal nápravu (dále jen „Druhá výzva“). Pakliže ani po Druhé výzvě klient nezjedná nápravu, resp. opětovně poruší kterékoliv ustanovení Smlouvy či těchto obchodních podmínek, má poskytovatel dle své volby právo na: (i) odstoupení od smlouvy nebo na (ii) výpověď Smlouvy, a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě počítané od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla klientovi doručena Druhá výzva.
 2. Reklamace služeb poskytovatele probíhá v souladu se zákonem. Reklamace je třeba vždy podávat písemně (e-mailem), a to na adresu poskytovatele: info@regionservis.cz. Reklamaci je nutné podat a uplatňovat ihned, resp. bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 14-ti dnů od zjištění důvodu pro reklamaci. Za důvod k reklamaci nelze považovat skutečnosti, za které poskytovatel nenese a ani nemůže nést odpovědnost, jako například za služby třetích stran, které se nezavázal poskytnout ve Smlouvě apod. V zájmu poskytovatele je maximálně vyjít vstříc klientovi a zavazuje se, že učiní vše potřebné pro řádné vyřízení reklamace klienta.
 3. Smluvní strany prohlašují a shodně potvrzují, že všechny informace, které se smluvní strana při plnění a/nebo v souvislosti se svým plněním Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze za účelem plnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě či v těchto obchodních podmínkách.
 4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že užití log obou smluvních stran jiným způsobem, než výslovně dohodnutým se nepovoluje, pokud nebude výslovně ujednáno jinak. V případě, že klient poruší povinnost uvedenou v předchozí větě, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100% z částky sjednané jako odměna poskytovatele ve Smlouvě, a to za každý jednotlivý případ porušení, a současně poskytovatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok poskytovatele na úhradu případné ztráty, škody či ušlého zisku v plné výši, které mu vznikly porušením příslušné povinnosti klienta.
 5. Poskytovatel je povinen sdělovat klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od zjištění, okolnosti důležité pro jeho obchodní rozhodování a to písemně či elektronickou poštou (e-mailem) na adresu klienta uvedenou ve Smlouvě.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu míst a data konání akcí. Změna data konání akcí může činit až jeden rok. Změna data konání akce musí být poskytovatelem klientovi sdělena alespoň 5 dní před plánovaným konáním akce, přičemž poskytovatel musí zdůvodnit své rozhodnutí na základě závažných skutečností. Nový termín konání akce musí být Klientovi sdělen alespoň 30 dní před očekávaným konáním nového termínu akce. Klient v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky poskytovatele nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že veškeré jejich právní vztahy se řídí českým právním řádem.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí zákonné či obdobné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není žádným způsobem dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo Smlouvy. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 9. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se spor mezi smluvními stranami vyřešit vzájemnými jednáními smírnou cestou, budou spory mezi smluvními stranami rozhodovány obecnými soudy České republiky.
 10. Smlouva včetně jejích příloh a obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v písemné a elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 11. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny v zápatí těchto obchodních podmínek.
 12. Klient vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami poskytovatele jejich podpisem, případně podpisem závazné objednávky, Smlouvy apod.
 13. Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 1. srpna 2020.
 14. Klient se výslovně zavazuje, že seznámí své zaměstnance zastupující jeho společnost na akcích s povinnostmi, jenž vyplývají z těchto podmínek a že zajistí, aby byly jimi dodržovány v plném rozsahu.

 


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare