Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. dubna 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
14. dubna 2011, Otrokovice, Hotel Atrium


Cyklus krajských setkání přijel tentokrát do proslulého města pneumatik – Otrokovic. Hostitelským místem se stal zbrusu nový, moderní hotel Atrium. Přihlášení zástupci samospráv si zaslouží velké uznání – sešlo se jich více než 80 a drží tak prozatímní letošní rekord účasti na akcích naší společnosti.

Poděkování patří p. Jaroslavu BUDKOVI, starostovi Otrokovic, který nad akcí převzal záštitu a byl přítomen po celou dobu jednání. Ve svém úvodním slovu zmínil jak bohatou historii průmyslové zóny „Baťov“, tak především úspěšné projekty současnosti, které představil na fotografiích. Představil také úsilí při zlepšování sociálních a kulturních služeb.

Významným hostem setkání byla p. Jana JUŘENČÁKOVÁ, senátorka, členka Výboru pro záležitosti EU a Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu. Ve svém příspěvku se zaměřila na negativní dopady rozpočtového určení daní na malé obce. Připomněla ústavní stížnost několika obcí ze Zlínského kraje. Přestože Ústavní soud tuto aktivitu zamítl, obce se nevzdávají a obrátily se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Téma se po loňských parlamentních volbách dostalo do vládního prohlášení, do programu několika odborných komisí, práce ministerstev. Paní senátorka nabídla obcím svoji pomoc při řešení problémů.

Ekonomické problémy se prolínaly i vystoupením p. Taťány NERSESJAN, radní Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny, která porovnala současné možnosti financování sociálních služeb v kraji a připravovanou reformu z pera Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na přehledných grafech ukázala výrazný nárůst nákladů v této oblasti a naopak pokles příspěvků ze státního rozpočtu. Předpokládá se další předávání sociálních povinností od státu na kraje, těm se však v tomto směru nedostává více než 7 miliard korun. Připravovaná reforma přinese řadu velkých problémů sociálně slabším obyvatelům, ale i krajům a obcím. Podrobně seznámila s připomínkami, které byly předány ministerstvu.

V hlavním dopoledním příspěvku přednesl rozsáhlé informace p. Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR, na téma současného rozpočtového určení daní územních samosprávných celků a možných řešení struktury daně z pohledu ministerstva. Porovnal zodpovědné hospodaření obcí a nezodpovědnost při nakládání se státním rozpočtem. Zadlužení obcí nenarůstá, činí celkem cca 80 mld. Kč, zatímco dluh státu roste velkou rychlostí a dosahuje hodnoty cca 1,5 bil. Kč! Seznámil přítomné s podrobnou strukturou státního rozpočtu, ve kterém mandatorní a quasimandatorní výdaje činí celkem 880 mld. korun, a tyto kapitoly stále narůstají, zatímco na příjmové straně je pouze 905 miliard. Jednoznačnou povinností je nyní hledání úsporných opatření a především nastavení systému „neutrácet víc než je možné“. Změny k lepšímu by měly přinést úpravy daně z nemovitostí, DPH, zákona o loteriích, navýšení místního poplatku za odpady. Dle prohlášení vlády by se měl snížit rozdíl mezi příjmy „chudých“ obcí a „bohatých“ měst, změnit by se mělo dominantní postavení Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Velkým problémem je tvorba dotačních programů, které nejsou stavěny pro potřebné věci v obcích, ale pro výstavbu nesmyslných, obrovských projektů. Na základě mnoha dotazů se zabýval vizí státního bankrotu, nesmyslným nárůstem byrokracie, budoucností státních fondů.

Následovala prezentace odpadového hospodářství v podání p. Romana TVRZNÍKA, generálního ředitele spol. ELEKTROWIN, a. s. Komentoval nárůst tříděného odpadu v letech 2006 – 09 a pokles od r. 2009, porovnal výsledky dle krajů (Zlínský dosáhl na 3. místo). Nabídl obcím spolupráci při zřizování sběrných míst a využívání putujících kontejnerů, jakož i možnosti finančních příspěvků za propagování činnosti Eletrowinu. Představil projekt „Ukliďme si svět“ určený pro základní školy. Zmínil příklady úspěšné realizace projektů v obcích a městech.

V prezentaci zástupce ČSOB p. Josefa VAŇOUSKA představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty snižující energetickou, provozní náročnost a nahradit tak nezdařenou akci „Zelená úsporám“. Nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod.

Zcela jiné téma – právní možnosti postihu nezákonného kácení a poškozování dřevin rostoucích mimo les – komentoval p. Radomír STUDENOVSKÝ, inspektor České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody z pobočky Zlín. Představil poslání uvedeného oddělení, připomněl základní legislativní normy v dané oblasti, ukázal jejich aplikaci na konkrétních příkladech. Upozornil na možnost bezplatného zpracování potřebných posudků od pracovišť Agentury ochrany přírody. Uvedl příklady poškozování dřevin, ke kterému mnohdy dochází i na základě dobré vůle např. při zajištění bezpečnosti dopravy či chodců. Vyzval přítomné, aby nezapomínali při realizaci projektů na náhradní výsadbu.

Majitel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku představil nové projekty na podporu rozvoje a financování obcí a měst. Na připravených grafech přehledně ukázal srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

V bloku věnovaném osobní prezentaci obchodních partnerů postupně vystoupili zástupci společností Techniserv, s.r.o., T-Mobile ČR, a.s., Bártek rozhlasy, s.r.o., TR Antoš, s.r.o., a samotného pořádajícího Regionservisu.

Důležité a především praktické poznatky přednesl ve svém vystoupení p. Lukáš ROTHANZEL, vedoucí oddělení kontroly, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Přehledně podal informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad a jejich pomocných orgánů (výborů a komisí). Zabýval se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, právy občanů na zasedáních, pořizováním audiovizuálních záznamů. Předal důležité rady z oblasti správy majetku a uzavírání smluv. Všechny věci ilustroval na konkrétních řešených případech, v průběhu svého vystoupení i po něm zodpověděl řadu dotazů.

Čtveřice zástupců státních okresních archivů, pp Tomáš BALETKA (SOkA Vsetín), Lukáš ČOUPEK (SOkA Uherské Hradiště), Jarmila BARTOŠÍKOVÁ (SOkA Kroměříž), David VALŮŠEK (SOkA Zlín) podala ucelený přehled o problematice vedení spisové služby, skartačního řízení, vedení archivu. Své vystoupení doplnili řadou užitečných rad a odkazů na příslušné předpisy, přidali i mnohé kuriózními příklady z praxe. Nabídli spolupráci v této často opomíjené a nedoceněné sféře, předali základní kontakty na příslušná pracoviště.

V závěrečném referátu se p. Luděk TESAŘ vrátil k ekonomickým problémům. Zabýval se obrovskými rozdíly mezi zodpovědným hospodařením obcí a měst a nebývalým plýtváním na straně státního rozpočtu. Ukázal souhrnná data zadluženosti ČR a nesystémová, jednorázová opatření k řešení této situace (např. zvyšování DPH). Vyzval představitele obcí, aby věnovali maximální pozornost skutečným nákladům na provoz (personální obsazení, správa majetku, poskytované služby, školy a další organizace, odběr energií atd.), aby se vyhnuly nesmyslně obrovským investičním projektům, které přinesou jen další výdaje, aby si udělali celkovou analýzu příjmů a výdajů svěřených rozpočtů, aby prověřili všechny smluvní závazky. Upozornil na povinnost odpisů majetku, které výrazně zatíží obecní rozpočty.

Samotný závěr patřil jako vždy losovacímu osudí spol. Elektrowin, ze kterého byla postupně vylosována kupička pěkných a jistě také chutných cen, které si z rukou zástupců partnerských firem převzali potěšení představitelé několika obcí a měst.

Z popisu akce je jasné, že v bohatém programu vystoupili špičkoví odborníci na daná témata. Zájem účastníků byl patrný na mnohdy bouřlivé diskusi, na velkém množství dotazů. Věříme proto, že si všichni odvezli řadu cenných informací, které budou moci využít ve své další práci.


GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita starosty města Otrokovic pana Mgr. Jaroslava Budka

Záštita starosty města Otrokovic pana Mgr. Jaroslava Budka
Stáhnout (Adobe PDF)

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Zlínský kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:85
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů55
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků6
Úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare